โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางพวงทอง ศรีวิลัย

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวบัวเรียม พรมจีน

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวชนม์ณัฐธีร์ ศิริลา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชญา ลอยมี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกศรินทร์ มุงคุณ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา ญี่นาง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพจนีย์ คำแหลง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชนัญธิดา นันทะสุธา

  ครู

 • thumbnail

  นายสืบศักดิ์ จอมธรรม

  ครู

 • thumbnail

  นายวัฐากร สัมบุณณานนท์

  ครู

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต

  ครู

 • thumbnail

  นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ สัตยาถ์กุล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสุริยา เดชอินทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง เปรมประภา ศรีทา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายคเชน หงษ์สอง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายศาสตรา โกษาวัง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี

  พนักงานธุรการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ ปู่ดี

  ครู

 • thumbnail

  นายทัศวรรษ อุดไชย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิฬามาตย์ เมธาพิสุทธิ

  ครู

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางกนิษฐา กวาวสิบสาม

  ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวรสริน รินคำ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพัชราภรณ์ หิรัญวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธันย์ชนก พาศิริ

  ครู

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ วังมา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสรสิช ป่านคำ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวรุจิรา เมืองมา

  พนักงานราชการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางมณิชญา ยอดมูลดี

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวนฐมน รักประยูร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ ประหารภาพ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวโสภิดา ทองศรี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายธนพันธ์ จอมศักดิ์

  ครูอัตราจ้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายเจษฎา ชนะเดช

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุภานันท์ พรหมแสน

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิระนันท์ วงศ์ใหญ่

  ครู

 • thumbnail

  นางหทัยรัฐ ศรีวิลัย

  ครู

 • thumbnail

  นายคมสันต์ ใหม่พรหม

  ครู

 • thumbnail

  นายปิยณัฐ ก่ำแก้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางชัญญภัค ธินะ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสุกฤษ ชมพูวัง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายไกรวิชญ์ พุทธโยธา

  ลูกจ้างรายได้สถานศึกษา

ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

 • thumbnail

  นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศ์ชัย เชยโต

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายยงยุทธ คำอ้วน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสาวิณี ปู่เงิน

  พนักงานราชการ ครูบริบาล

 • thumbnail

  นางสาวฐิติวรดา จันทร์แสง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาวกมลวรรณ โยธิยะ

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรัตน์ ดวงทุม

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่บริบาล

^