โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวธันย์ชนก พาศิริ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ

ตำแหน่งครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^