โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

story


 


โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

 

          Story in english

 

^