โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

วิสัยทัศน์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                เป็นเครื่องหมายรูป พระนามาภิไธยย่อ(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ส.ว.(สีแดง) ภายใต้ รัศมี (สีแดง)  อยู่เหนือรูปสัญลักษณ์ คนพิการใช้ไม้ค้ำยัน และ นั่งรถเข็น(สีเหลือง)บรรจุอยู่ภายในเส้นรอบวง รูปดอกบัว (สีขาว)เส้นขอบสีน้ำเงิน และมีอักษรข้อความ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อยู่ด้านล่าง

 

 
อักษรย่อโรงเรียน
 
                   ส.ว.ชม.  ขนาดสูง  1  ซม.  (สีน้ำเงิน)
 

สีประจำโรงเรียน

 

          สีแดง หมายถึง ชาติ การปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รู้จักอนุรักษ์  หวงแหน และ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และของประเทศไทยเป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระนามาภิไธยของสมเด็จย่า “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อของโรงเรียน  ถือเป็นมหาสิริมงคลสูงสุด


         
สีขาว หมายถึง ศาสนา  เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ด้วยหลักความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีจิตใจ ที่บริสุทธิ์
เหมือนผ้าขาวพร้อมที่จะได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีคุณธรรม – จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อความเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เป็นพลเมืองดีของชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ

         
สีเหลือง
หมายถึง  สีแห่งสติปัญญา  โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ  
และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
เพื่อให้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทรงห่วงใยผู้พิการ  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
          ต้นกาสะลอง
 
 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา


วิสัยทัศน์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี                                 
    ศักดิ์ศรีและการมีงานทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา


  เทิดทูลองค์สมเด็จย่า พึ่งพาอย่างอิสระ มานะใฝ่เรียนรู้ เก่งคู่คุณธรรม

อัตลักษณ์
    พึ่งตนเอง  ดำรงชีวิตอย่างอิสระ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เอกลักษณ์
    ฟื้นฟูคู่การศึกษา  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

     1. พัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
         ควบคู่กับการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
         ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     2. ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
     3. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
        การดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     4.พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ให้สามารถจัดการศึกษา
       ได้ตามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 
เป้าประสงค์
 

      1. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญาและงานอาชีพ
          เต็มศักยภาพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
      2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ

      3. ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาบันและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมตลอดจน
          ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 
กลยุทธ์สถานศึกษา

         1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ งานอาชีพ
             ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง
         2. ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร ในด้านการจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี  ภาษาและการสื่อสารสู่อาเซียน
         3.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
             มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
         4. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ทุกฝ่าย
 
จุดเน้น ด้านนักเรียน

       1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
       2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางร่างกาย ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและงานอาชีพ
           ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง
       3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
       4. พัฒนาทักษะงานอาชีพของนักเรียน
       5. ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และ กีฬา
       6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


จุดเน้น ด้านครูและบุคลากร

       1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำ,
           ผู้เรียนพิการซ้อน, เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่า นิยม 
           ที่พึงประสงค์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
      2. พัฒนาครูให้มีความรู้และนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
          ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการดำรงชีวิตของนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม
      3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถสื่อสาร ด้วยภาษาต่างประเทศ
      4. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
      5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ

       1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย
       2. ส่งเสริม และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
       3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
       4. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
       5. พัฒนาระบบแผนงานการบริหารการเงิน และสินทรัพย์
       6. พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา
       7. พัฒนาระบบงานสนับสนุนการศึกษา
       8. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
       9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

 
 

 

^