โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

วิสัยทัศน์


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

    เป็นเครื่องหมายรูป พระนามาภิไธยย่อ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ส.ว. (สีแดง) ภายใต้รัศมี (สีแดง) อยู่เหนือรูปสัญลักษณ์คนพิการใช้ไม้ค้ำยัน และนั่งรถเข็น (สีเหลือง) บรรจุอยู่ภายในเส้นรอบวงรูปดอกบัว (สีขาว) เส้นขอบสีน้ำเงิน และมีอักษรข้อความ "โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่" อยู่ด้านล่าง

 

อักษรย่อโรงเรียน

ส.ว.ชม. ขนาดสูง 1 ซม. (สีน้ำเงิน)

 
สีประจำโรงเรียน

  • สีแดง หมายถึง "ชาติ" การปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์  หวงแหน และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น และของประเทศไทย เป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระนามาภิไธยของสมเด็จย่า "ศรีสังวาลย์" เป็นชื่อของโรงเรียน  ถือเป็นมหาสิริมงคลสูงสุด

  • สีขาว หมายถึง "ศาสนา" เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ด้วยหลักความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาทุกคนย่อมมีจิตใจ ที่บริสุทธิ์ เหมือนผ้าขาวพร้อมที่จะได้รับการฟื้นฟูพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อความเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  • สีเหลือง หมายถึง "สติปัญญา" โดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อให้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยผู้พิการ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นกาสะลอง

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา


วิสัยทัศน์

"องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 


ปรัชญา
  "เทิดทูลองค์สมเด็จย่า พึ่งพาอย่างอิสระ มานะใฝ่เรียนรู้ เก่งคู่คุณธรรม"

อัตลักษณ์
"พึ่งตนเอง"
 
เอกลักษณ์
"ฟื้นฟูคู่การศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

 


พันธกิจ (Mission)

    พันธกิจที่ 1   ประกันสิทธิโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    พันธกิจที่ 2  ประกันคุณภาพผู้เรียน 
    พันธกิจที่ 3   ประกันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

    พันธกิจที่ 4   ประกันประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 

เป้าประสงค์ (Goals)

    เป้าประสงค์ที่ 1   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิทธิโอกาสตลอดชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
    เป้าประสงค์ที่ 2   เพื่อให้ผู้เรียนมีมีศักยภาพพึ่งพาตนเอง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีศักดิ์ศรีของการความเป็นมนุษย์
    เป้าประสงค์ที่ 3   เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
    เป้าประสงค์ที่ 4   เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์บนหลักธรรมมาภิบาล

 

กลยุทธ์สถานศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ด้านสิทธิโอกาส
    กลยุทธ์ที่ 1   ขยายโอกาสทางการศึกษามีการจัดการศึกษาที่หลากหลายตลอดชีวิต โดยใช้ระบบดิจิตอล
    กลยุทธ์ที่ 2   ขยายโอกาสทางการศึกษามีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ครอบครัวศึกษาเป็นพื้นฐาน
ประเด็นกลยุทธ์ด้านประกันคุณภาพผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีทักษะชีวิต
    กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีทักษะวิชาการ
    กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีทักษะสัมมาชีพ
    กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาคุณภาพการการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแบบบูรณาการ (online)

    กลยุทธ์ที่ 7   จัดระบบสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์จริง

ประเด็นกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

    กลยุทธ์ที่ 8   มุ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR:Particpatory  Action  Research) เป็นฐานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร

    กลยุทธ์ที่ 9   เสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการวิจัย ระดับบุคคล (ครูนวัตกร)
    กลยุทธ์ที่ 10   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (การจัดเวทีวิชาการระดับชาติ)
ประเด็นกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
    กลยุทธ์ที่ 11   พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) ตามหลักธรรมภิบาล
    กลยุทธ์ที่ 12   เสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

^