โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทัศวรรษ อุดไชย

กลุ่มบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

ตำแหน่งครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^