โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายณัฐพงษ์ ปู่ดี

  ครู

 • thumbnail

  นายทัศวรรษ อุดไชย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิฬามาตย์ เมธาพิสุทธิ

  ครู

^