โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสุรีรัตน์ ดวงทุม

กลุ่มบุคลากรฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่บริบาล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^