โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

19 ต.ค. 2565 0 211

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ชื่อผู้ประเมิน มณิชญา ยอดมูลดี ปีที่ทำการประเมิน 2564

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

11 ก.ย. 2565 0 356

ดาวน์โหลด การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

รายงานงานวิจัย ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Development of learning program design package by using flowcharts in programming basics
รายงานงานวิจัย ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Development of learning program design package by using flowcharts in programming basics

16 ก.ย. 2564 0 325

รายงานงานวิจัย ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Development of learning program design package by using flowcharts in programming basics

วิจัยสถาบัน
วิจัยสถาบัน

15 ก.ย. 2562 0 1,750

บทคัดย่อ รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง

02 ก.ค. 2563 0 1,641

รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562

วิจัยสถาบัน
วิจัยสถาบัน

15 ก.พ. 2562 0 2,054

บทคัดย่อ รูปแบบสถานศึกษาแห่งความสุขโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

วิจัยสถาบัน
วิจัยสถาบัน

21 พ.ย. 2561 0 1,862

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

วิจัยสถาบัน
วิจัยสถาบัน

24 ธ.ค. 2561 0 1,886

การประเมินโครงการนำร่องการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัยสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลอง CIPP Evaluation of Rehabilitation and Health care Pilot Project for Student, Srisangwan Chiang Mai School by CIPP Model

การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point
การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point

21 ม.ค. 2561 0 1,505

การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point เรื่อง ชีวิตพืชและชีวิตสัตว วิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 สําหรับนักเรียนสมองพิการ

สรุปย่องานวิจัย ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความร
สรุปย่องานวิจัย ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความร

12 ธ.ค. 2556 0 2,995

สรุปย่อผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์อังกฤษน่ารู้ คำนามใกล้ตัว สำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่อ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่

10 พ.ย. 2555 0 4,278

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

^