โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้พิการ บนพื้นฐานศักยภาพผู้เร

 
          โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   เป็นโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
นักเรียนของโรงเรียนจึงเป็นนักเรียนผู้พิการทั้งสิ้น นักเรียนทั้งหมดมีปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น เดินไม่ได้  
หรือเดินได้แต่มีความยากลำบาก  ใช้มือหยิบจับสิ่งของไม่ได้  พูดไม่ได้  อันเนื่องมาจากความผิดปกติในการทำงาน
ของกล้ามเนื้อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular Dystrophy)
อัมพาตของร่างกาย หรือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท ไขสันหลัง เช่น โรค Spina Bifida, Spinal Cord  Injury  
โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการเจริญเติบโตของกระดูก  โรคเท้าปุก เท้าแบน เป็นต้น


อ่านต่อ http://www.swcm.ac.th/...ledge/1386757596.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^