โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์

         ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์
 ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์อังกฤษน่ารู้ (คำนามใกล้ตัว) สำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา  นางสุชานาถ   ยอดอินทร์พรหม

  http://www.swcm.ac.th/datas/users/swcm/file/knowledge/1386753503.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^