โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ายงานผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา Smart Box เพื่อการเกษตรสำหรับคนพิการและชุมชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^