โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่โดยใช้เครือข่
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่โดยใช้เครือข่

09 ส.ค. 2557 0 1,992

ผลงานวิจัยของ นางพวงทอง ศรีวิลัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่โดยใช้เครือข่ายชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนพิการ

^