โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

วิจัยสถาบัน

การประเมินโครงการนำร่องการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย
สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
โดยใช้แบบจำลอง CIPP  Evaluation of Rehabilitation and Health care Pilot Project  for Student,
Srisangwan Chiang Mai School by CIPP Model

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^