โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวบัวเรียม พรมจีน

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชญา ลอยมี

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวเกศรินทร์ มุงคุณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชนม์ณัฐธีร์ ศิริลา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา ญี่นาง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพจนีย์ คำแหลง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชนัญธิดา นันทะสุธา

  ครู

 • thumbnail

  นายสืบศักดิ์ จอมธรรม

  ครู

 • thumbnail

  นายวัฐากร สัมบุณณานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ สัตยาถ์กุล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายปิยณัฐ ก่ำแก้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา ร่มมยุรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสิรินดา ไชยขันธ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายทศพล พงษ์นิกร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวภารดี ปัญญานาค

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสุริยา เดชอินทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิแกว้สมนึก

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวสมใจ บางไทร

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

^