โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

เรื่องที่เขียนในวันที่ 10 ก.พ. 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

10 ก.พ. 2564 0 878

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทีมบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

10 ก.พ. 2564 0 921

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ Coding และศูนย์การเรียนรู้ STEM สู่ Smart farm

1
^