โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ทีมบริหาร คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาคนพิการ
ด้านการศึกษาและการมีงานทำ  


ประมวลภาพกิจกรรม... 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^