โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

 • thumbnail

  นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์

  ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ

  ครู

 • thumbnail

  นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศ์ชัย เชยโต

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายยงยุทธ คำอ้วน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสาวิณี ปู่เงิน

  พนักงานราชการ ครูบริบาล

 • thumbnail

  นางสาวฐิติวรดา จันทร์แสง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรัตน์ ดวงทุม

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาวเสาวนีย์ ธรรมะ

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาววรกันต์ จันธิ

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เจ้าหน้าที่บริบาล

^