โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวฐิติวรดา จันทร์แสง

กลุ่มบุคลากรฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่บริบาล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^