โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 

 
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  26 สิงหาคม  2544  ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ  100 พรรษา  ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2543
 • วันที่  16 ตุลาคม   2544  สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณา ฯ เจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  และกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์  วันที่  21 ตุลาคม   2544  โดย ท่านผู้หญิงสุมาลี   จาติกวนิช  เป็นประธานในพิธี ฯ
 • เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไป - กลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ  ประกาศนียบัตรชาชีพสาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และเรียนร่วมในสายสามัญและสายอาชีพ  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ 053 – 498 145 โทรสาร 053 – 498 146
 • แรกเริ่มการก่อตั้งโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนจาก  นางสาวอุศมา  เทศแก่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล  นายพิชัย  สุขบท  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  นายอมร อินทนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในขณะนั้นเป็นที่ปรึกษา  ในการดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน
 • โรงเรียนเปิดดำเนินการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2545   ได้ใช้อาคารเรียน  หอพักนักเรียน  และสำนักงาน  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 8 โดยนายประหยัด  ทรงคำ  ผู้อำนวยการสนับสนุนให้เป็นที่ทำการชั่วคราวของโรงเรียนในขณะที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน  มีนักเรียนครั้งแรกที่เปิดดำเนินการคือชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมนักเรียนประมาณ 70 คน โดยมีครูใหญ่คนแรก คือ นางกัญจนี จันทรรัตน์ มีครูผู้สอน 6 คน เมื่อแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวของโรงเรียนมายังที่ทำการปัจจุบัน  ตั้งแต่วันที่ 9  พฤษภาคม  2545  เป็นต้นมา
 • ปีการศึกษา  2547 นางกัญจนี  จันทรรัตน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีคำสั่งให้นายประหยัด  ทรงคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อีกตำแหน่ง 
 • วันที่ 14 กันยายน  พ.ศ.  2549  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ  มีคำสั่งอนุมัติให้นางพวงทอง  ศรีวิลัย  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดพิจิตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 • วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 2556  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ได้จัดซื้อที่ดิน บริเวณที่ติดกับโรงเรียนด้านทิศเหนือ จำนวน  2   ไร่  3  งาน  42  ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่  96639   เล่ม  967  หน้า  39  ระวาง 4846  IV  0090  เลขที่ดิน  1048  หน้าสำรวจ  15445  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ในราคา 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
 • วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี  2555 มาดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ติดกับโรงเรียนด้านทิศเหนือ เนื้อที่  5  ไร่  1  งาน  31  ตารางวา  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  90641   เล่ม  907  หน้า  41  ระวาง 4846  IV  0090  เลขที่ดิน  849  หน้าสำรวจ  13559  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา 7,658,500 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • วันที่ 9 มกราคม  พ.ศ.  2557  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่  2 งาน  09  ตารางวา  พร้อมบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้  2  ชั้น เลขที่  149  หมู่ 7  ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ จากคุณกิตติ – กัญญารัตน์   ชีนะเกตุ  โดยใช้ประโยชน์เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และที่ดินราชพัสดุจำนวน 2 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา
 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ  มีคำสั่งอนุมัติให้นางเสมอจิต ชูหอยทอง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดแพร่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 
 สถานที่ตั้ง
 
ที่ตั้ง     โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่  50 หมู่  10 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว

              ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
 
เนื้อที่    จำนวน  24 ไร่  3 งาน 86  6/10 ตารางวา  บนพื้นที่เช่าของมูลนิธิวัดพระเชตุพน        
           โดยโรงเรียนทำสัญญาเช่ารายปีกับมูลนิธิของวัด ระยะเวลาเช่า  30  ปี โดย
           โรงเรียนใช้พื้นที่จริงเพียง ประมาณ 15 ไร่ ที่เหลือเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของ
           โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
 
เนื้อที่    จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 31 /10 ตารางวา เป็นพื้นที่ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
           สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา และพื้นที่
           5 ไร่ 1 งาน 82 7/10 ตารางวา เป็นของกระทรวงการคลัง                       
           (โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่)
 
อาณาเขต          ทิศเหนือ ติดกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรอรสิริน
ทิศใต้               ติดกับที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก      ติดกับศูนย์ฝึกชีพคนตาบอด
ทิศตะวันตก        ติดกับถนนเชียงใหม่ – พร้าว
      
^