โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0028 รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2565.pdf รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2565 (1.98 MB) ern มิ.ย. 2566
E-0026 รายงานงานวิจัย.pdf รายงานงานวิจัย ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Development of learning program design package by using flowcharts in programming basics ชื่อผู้วิจัย : นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ปีที่วิจัย : 2564 (600.56 KB) cac2539 ก.ค. 2565
E-0025 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561.pdf รายงานการประเมินตนเอง (Self -Assessment Report) ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย (1.97 MB) cac2539 ก.พ. 2563
E-0024 สรุปจำนวนกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.pdf สรุปจำนวนกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเฉพาะความพิการ) (1.33 MB) cac2539 ธ.ค. 2562
E-0023 สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.pdf สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ของโรงเรียนศรีสังวาลยืเชียงใหม่ (1.23 MB) cac2539 ก.ย. 2562
E-0022 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มา.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (75.37 KB) cac2539 ก.ย. 2562
E-0021 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (129.7 KB) cac2539 ก.ย. 2562
E-0020 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งที่รับสมัคร รับสมัครจำนวน ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (1) งานเกษตร เพศชาย จำนวน 2 อัตรา (2) เจ้าหน้าที่บริบาล เพศชาย จำนวน 1 อัตรา (269.3 KB) cac2539 ก.ย. 2561
E-0019 ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่.pdf ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (123.01 KB) cac2539 มิ.ย. 2561
E-0018 ชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.pdf ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point เรื่อง ชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 สำหรับนักเรียนสมองพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (46.79 KB) cac2539 พ.ค. 2561
E-0015 การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม.pdf การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม Microsoft Power Point (46.79 KB) cac2539 ม.ค. 2561
E-0002 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2557.pdf ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2557 (599.36 KB) kapoepe22 ก.พ. 2558
E-0009 7Science.pdf (170.84 KB) cac2539 ม.ค. 2558
E-0003 1Art.pdf (162.46 KB) cac2539 พ.ย. 2557
E-0014 12Schedule of classes ILC b.pdf (195.55 KB) cac2539 พ.ย. 2557
E-0013 11Schedule of classes a.pdf (262.03 KB) cac2539 พ.ย. 2557
E-0012 10Thai.pdf (175.3 KB) cac2539 พ.ย. 2557
E-0011 9Technology-ปวช.pdf (204.55 KB) cac2539 พ.ย. 2557
E-0010 8Social ed.pdf (171.4 KB) cac2539 พ.ย. 2557
E-0008 6Rehab-Guidance.pdf (177.06 KB) cac2539 พ.ย. 2557
^