โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

ตำแหน่งครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^