โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศ์ชัย เชยโต

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายยงยุทธ คำอ้วน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสาวิณี ปู่เงิน

  ครูบริบาล

 • thumbnail

  นายเฉลิมชัย เตียววิจิตสีใส

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาวปิยวรรณ จันทร์แสง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ เจ้าหน้าที่บริบาล

 • thumbnail

  นางสาวกมลวรรณ โยธิยะ

  ลูกจ้างรายได้สถานศึกษา เจ้าหน้าที่บริบาล

^