โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางมณิชญา ยอดมูลดี

  ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายวรัฐกร สัมบุณณานนท์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวนฐมน รักประยูร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวโสภอดา ทองศรี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

  พนักงานราชการ

^