โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • thumbnail

    นางเสมอจิต ชูหอยทอง

    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

^