โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางกนิษฐา กวาวสิบสาม

  ครู หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางพัชราภรณ์ หิรัญวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรสริน รินคำ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุล

  ครู

 • thumbnail

  นางนิชาภัทร โกย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธันย์ชนก พาศิริ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ วังมา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายสรสิช ป่านคำ

  ครูวอลดอร์ฟ

 • thumbnail

  นายสุกฤษ ชมพูวัง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวรุจิรา เมืองมา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายคเชน หงษ์สอง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

^