โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวบัวเรียม พรมจีน

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวชนม์ณัฐธีร์ ศิริลา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิรัชญา ลอยมี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกศรินทร์ มุงคุณ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญา ญี่นาง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพจนีย์ คำแหลง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชนัญธิดา นันทะสุธา

  ครู

 • thumbnail

  นายสืบศักดิ์ จอมธรรม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิฬามาตย์ เมธาพิสุทธิ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ สัตยาถ์กุล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสุริยา เดชอินทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายทุน ทาธร

  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

^