โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิรัชญา ลอยมี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^