โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Personnel

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  • thumbnail

    นางมณิชญา ยอดมูลดี

    ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

  • thumbnail

    นายวรัฐกร สัมบุณณานนท์

    ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

    นางสาวนฐมน รักประยูร

    ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

    นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์

    พนักงานราชการ

  • thumbnail

    นางสาวโสภอดา ทองศรี

    พนักงานราชการ

  • thumbnail

    นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี

    พนักงานราชการ

^