โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบ Online

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบ Online
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบ Online
งานแถลงผลงานสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กด้อยโอกาส 4 ภารกิจหลัก ภายใต้แนวทาง
“การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง”
ณ ลานกิจกรรม และ Contro room (ศูนย์การเรียนรู้  Steam สู่ Smart Farm)
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^