โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อม คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ให้กับ นางสาว  บัวเรียม  พรหมจีน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
นางมณิชญา   ยอดมูลดี  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
นายเจษฎา  ชนะเดช  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^