โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ศึกษาดูงาน ณ ปันผลฟาร์ม

ศึกษาดูงาน ณ ปันผลฟาร์ม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียน จำนวน 27 คน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ ปันผลฟาร์ม เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 3  โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น 
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^