โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา IOT ด้านการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา IOT ด้านการศึกษา
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
พร้อม นางสาวบัวเรียม พรหมจีน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และ คณะครู
ได้เข้าร่วมประชุมกระบวนการจัดการคุณภาพการศึกษา เชื่อมต่อเทคโนโลยี
IOT (Internet of Things)
ต่อเนื่องการขยายผลจากระบบการเรียนการสอน STEM EDUCATION โดยการนำเทคโนโลยี  IOT
มาใช้การหลักสูตรการเรียนการสอน และ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนา
IOT ด้านการศึกษา  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^