โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
วันที่ 29 สิงหาคม 2563  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ รางวัลองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
และคณะครูจำนวน 16  คน  รับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ
คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ตามโครงการคนดีศรีเชียงใหม่
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^