โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
รับการนิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ
ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายนพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการ นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล
นางพีรญา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายเอกลักษณ์ มีชัย และนางอุษณีย์ จินตนาประวาสี ข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^