โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
วันที่ 17-18  มีนาคม 2564 ปีการศึกษา 2563
ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม...


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^