โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การฝึกซ้อมแผนอพยพเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร้องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว

การฝึกซ้อมแผนอพยพเฉพาะบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร้องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ได้จัดกิจกรรมการอบรมการฝึกซ้อมแผนอพยพเฉพาะบุคคล
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
โดยมี คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึก
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่
ถ่ายทอดให้ความรู้ และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการอพยพจากเหตุต่างๆ

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับบุคลากร และนักเรียน
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม...


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^