โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2563  ข้าราชการครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
นางกนิษฐา กวาวสิบสาม และนางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุล ตำแหน่งครู
รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จากคณะกรรมการ
โดยมี ผู้อำนวยการพวงทอง ศรีวิลัย  ประธานกรรมการ  
นางศิริวรรณ ปาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม...เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^