โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบปฏิบัติการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
http://www.swcm.ac.th/datas/users/swcm/file/knowledge/1386581357.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^