โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นิเทศกำกับติดตามสถานศึกษาต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ ระดับหน่วยงา

1
^