โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

งานเสวนากระบวนการจัดการคุณภาพศึกษาและกิจกรรมความรู้ด้านหุ่นยนต์

^