โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

นิทรรศการ "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

1
^