โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

^