โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับ School Partner จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

^