โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 256

^