โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

^