โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

ต้อนรับชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

^