โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

อบรมภาวะผู้นำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

^