โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

การประชุมผู้นำผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน4จังหวัด

^