โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

รดน้ำน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโสสถาน ศึกษากลุ่มที่ 6

^