โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ สุขภาพ หรือ การเคลื่อนไหว

Download

pdf
4Math.pdf
4Math
pdf
3Health ed.pdf
3Health ed
pdf
2English.pdf
2English
pdf
1Art.pdf
1Art
docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับครู.docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับครู
docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน.docx
แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน
doc
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้.doc
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์
docx
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้.docx
บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
^